Yleiset sopimusehdot – Miia Huitti Oy

Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys

Sopimuksen, sen liitteiden ja yleisten sopimusehtojen kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:

– Sopimuksen sisältö

– Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä (pienemmästä isompaan)

– Yleiset sopimusehdot.

Toimeksiannon suorittaminen

Toimeksianto suoritetaan sovittujen määrittelyiden ja tavoitteiden mukaan ja palveluntoimittajan (myöhemmin ”valmentaja”) työmenetelmiä käyttäen.

Toimeksiannot ovat luonteeltaan valmentavia ja sivistäviä ja niillä voidaan tarkoittaa muun muassa koulutusta, seminaaria, luentoa, työpajaa, konsultointia, yksilö- ja/tai ryhmävalmennusta ja yritysvalmennusta. Jos toimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai alkuperäisen suunnitelman perusteena olleet tiedot ovat osoittautuneet virheellisiksi tai riittämättömiksi, suunnitelma ja siihen liittyvä kustannusarvio on pyrittävä tarkistamaan ensitilassa. Tarkistus suoritetaan toimeksiantajan (myöhemmin ”Asiakas”) ja valmentajan yhteistyössä.

Yhteiset velvoitteet

Sopijapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa toimeksiannon toteutumiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

Valmentajan vastuut ja velvollisuudet

Valmentaja vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään hyvää liiketapaa noudattaen. Toimeksiantojen perustana ovat esitietolomake ja/tai puhelinkeskustelu ennen sopimuksen sisällöstä sopimista. Esitietolomakkeen ja/tai puhelinkeskustelun tarkoituksena on kartoittaa Asiakkaan sen hetkinen tilanne, tavoitteet sekä halu toimeksiannolle.

Valmentaja suunnittelee, valmistelee ja ohjaa Asiakasta sopimuksessa sovittujen raamien puitteissa.

Valmentaja tiedottaa Asiakasta sopimuksesta poikkeavista ratkaisuista, kuten sijaisjärjestelyistä, lomista tai tapaamisten aikojen tai paikkojen siirtämisistä, tarpeen tullen.

Mikäli valmentaja myöhästyy valmennustapaamisesta ilmoittamatta yli 15 minuuttia, on Asiakas oikeutettu yhteen (1) ylimääräiseen valmennuskertaan.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaan tulee antaa valmentajalle riittävät tiedot tehtävän suorittamista varten toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Toimeksiannoilla aikaansaadut tulokset ovat täysin riippuvaisia Asiakkaan omasta toiminnasta, sen säännöllisyydestä, jatkuvuudesta ja johdonmukaisuudesta. Nämä tosiasiat hyväksyen Asiakas ottaa täyden vastuun omasta toiminnastaan.

Asiakas noudattaa ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmennustapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista, on hän velvollinen maksamaan tapaamisen koko hinnan. Yhden tapaamisen saa siirtää maksimissaan kaksi (2) kertaa uuteen ajankohtaan. Sairaustapauksissa edelliset ehdot voidaan kumota asianmukaisella lääkärintodistuksella.

Asiakkaan ollessa 15 minuuttia myöhässä sovitusta tapaamisajankohdasta (ilmoittamatta), on valmentaja oikeutettu siirtymään seuraaviin tehtäviin ja Asiakas velvollinen maksamaan tapaamisen koko hinnan.

Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset toimeksiantoon liittyvät kulut, kuten matkakulut, pysäköintikulut, lounaskulut ja tilavuokrakulut, tarvittaessa myös valmentajan osalta.

Alihankinnat

Valmentajalla on Asiakkaan suostumuksella oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviä kolmannella osapuolella. Valmentaja vastaa Asiakkaalle työstä ja sen tuloksista kuin omastaan.

Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet

Valmentajan nimenomaan Asiakkaalle tuottaman aineiston, menetelmien ja koulutusmateriaalien tekijänoikeus kuuluu valmentajalle. Valmentaja saa käyttää kyseistä aineistoa, menetelmiä ja materiaalia toiminnassaan ottaen huomioon, mitä tietojen luottamuksellisuudesta

Valmentaja saa myös käyttää Asiakkaan valmentajalle toimittamia toimeksiantoon liittyviä palautteita ja/tai referenssejä tulevissa toimeksiannoissaan ja markkinointimateriaaleissaan ottaen huomioon, mitä tietojen luottamuksellisuudesta on sovittu.

Vaitiolovelvollisuus

Kumpikin sopijapuoli on velvollinen pitämään salassa (myös toimeksiannon päättymisen jälkeen) kaiken, mitä he toimeksiannon yhteydessä ovat saaneet tietoonsa asioista, jotka eivät ole yleisesti tiedossa. Valmentajalla on kuitenkin lupa käyttää toimeksiantoon liittyviä asioita nimettöminä esimerkkeinä muissa toimeksiannoissaan niin, että Asiakas ei ole tunnistettavissa.

Valmennuspalkkio, kulut ja maksuehdot

Palkkiot ja erikseen veloitettavat kulut syntymisperusteineen ja voimassaoloaikoineen määritellään aina sopimuksessa tai sen liitteissä.

Toimeksianto laskutetaan heti tilauksen jälkeen niin, että maksu (tai maksun ensimmäinen osa) on suoritettuna ennen ensimmäistä tapaamista. Mahdollinen osamaksu määritellään aina sopimuksessa. Mikäli maksu maksetaan osissa, laskuun voidaan lisätä laskutuslisä.

Ellei muuta ole sovittu, maksuehtona on 7 päivää netto. Viivästyskorkona on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen vuosikorko.

Sopimuksen muuttaminen, irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on sitova. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 14 vuorokautta ennen ensimmäistä tapaamista. Myöhemmin ilmoitetut peruutukset laskutetaan normaalisti. Peruutukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen miia@miiahuitti.fi

Osapuolet voivat aina silloin, kun tyydyttävään tulokseen ei katsota päästävän, sanoa sopimuksen irti. Irtisanominen ei kuitenkaan vapauta sopimuksen mukaisten jo toteutuneiden kustannusten korvaamisesta. Aiheeton irtisanominen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahingonkorvausvastuun syntymisen.

Asiakkaan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeistään 3 kuukauden kuluessa tiedon saatua korvausvelvollisuuden syntymisestä, muutoin valmentajan korvausvelvollisuus raukeaa. Ellei toisin ole sovittu, valmentajan kuhunkin toimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden yläraja on valmentajan kyseisestä toimeksiannosta saaman palkkion suuruinen.

Jollei sopimuksessa muutoin olla sovittu, Asiakas voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti kirjallisena, mikäli valmentaja ei ole käynnistänyt toimeksiannon suorittamista 14 päivän kuluessa sovitusta aloituspäivästä. Valmentaja voi puolestaan purkaa sopimuksen jäljellä olevan työn osalta yksipuolisesti kirjallisena, mikäli toimeksiantajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli 14 päivää.

Milloin sopimuksen täyttäminen Force majeure –kohdassa tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli 3 kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa valmennussopimus jäljellä olevan työn osalta siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan yhteisellä sopimuksella kirjallisesti.

Force majeure

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä.

Taltiointi

Toimeksiantoon liittyvät tilaisuudet ja tapaamiset voidaan äänittää tai videoida ja niiden aikana voidaan ottaa valokuvia. Asiakas antaa suostumuksensa kuvaamiseen toimeksiannon yhteydessä ja luvan siihen, että valmentaja saa käyttää materiaalia markkinoinnissa tai soveltuvin osin myytävänä tuotteena ja luovuttaa ne kolmannelle osapuolelle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon yhden (1) kuukauden kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan ne yleisessä alioikeudessa ensimmäisenä asteena Pirkanmaan Käräjäoikeudessa.

 

Miia Huitti Oy: General Terms and Conditions –  Miia Huitti Oy

Sections of the Agreement and Hierarchy of Validity

The Agreement, its appendices, and the general terms and conditions shall adhere to the following hierarchy of validity:

  • The content of the Agreement
  • Appendices to the Agreement in numerical order (from smaller to larger)
  • General terms and conditions

Execution of the Assignment

The assignment shall be carried out according to agreed specifications and objectives, utilizing the methods of the service provider (hereinafter referred to as ”coach”).

The assignments are of a coaching and educational nature, encompassing activities such as training, seminars, lectures, workshops, consulting, individual and/or group coaching, and corporate coaching. If the conditions for executing the assignment change or the information on which the original plan was based proves to be inaccurate or insufficient, the plan and the related cost estimate should be reviewed promptly. The revision is conducted in collaboration between the client (hereinafter referred to as ”Client”) and the coach.

Mutual Obligations

The parties are obliged to contribute to the realization of the assignment concerning factors within the control or jurisdiction of each respective party.

Coach’s Responsibilities and Obligations

The coach is responsible for ensuring that the work performed and the related materials comply with the agreement and are conducted in accordance with good business practices. The basis for the assignments is the pre-information form and/or telephone conversation before finalizing the agreement’s content. The purpose of the pre-information form and/or telephone conversation is to assess the Client’s current situation, goals, and desire for the assignment.

The coach plans, prepares, and guides the Client within the framework agreed upon in the contract.

The coach informs the Client of any deviations from the agreement, such as substitute arrangements, vacations, or changes in meeting times or locations, as necessary.

If the coach is delayed for a coaching session without prior notice by more than 15 minutes, the Client is entitled to one (1) additional coaching session.

Client’s Responsibilities and Obligations

The Client must provide the coach with sufficient information for performing the task within the required scope and schedule. The Client is responsible for the accuracy of the information provided.

The results achieved through the assignments depend entirely on the Client’s own actions, their regularity, continuity, and consistency. Acknowledging these facts, the Client assumes full responsibility for their own actions.

The Client adheres to pre-agreed meeting times. If the Client cancels a coaching session later than 24 hours before the meeting, they are obligated to pay the full price for the session. One session can be rescheduled a maximum of two (2) times. In case of illness, the above conditions may be overridden with a proper medical certificate.

If the Client is 15 minutes late for a scheduled meeting (without notice), the coach is entitled to move on to other tasks, and the Client is obligated to pay the full price for the meeting.

The Client is responsible for covering any expenses related to the assignment, such as travel expenses, parking fees, lunch expenses, and venue rental costs, if applicable, also for the coach if necessary.

Subcontracting

With the Client’s consent, the coach has the right to delegate tasks related to the agreement to a third party. The coach is responsible to the Client for the work and results of the third party as if it were their own.

Ownership, Use, and Copyrights

The copyright to the material, methods, and training materials specifically produced for the Client by the coach belongs to the coach. The coach may use this material, methods, and materials in their operations, taking into account any agreements on the confidentiality of information. The Client does not have the right to distribute or sell material produced by the coach.

The coach also has the right to use feedback and/or references provided by the Client related to the assignment in future assignments and marketing materials, in accordance with any agreements on the confidentiality of information.

Confidentiality

Both parties are obligated to keep confidential (even after the completion of the assignment) all information acquired during the assignment that is not generally known. However, the coach has the right to use information related to the assignment as anonymous examples in other assignments, ensuring that the Client is not identifiable.

Coaching Fee, Expenses, and Payment Terms

Fees and separately billed expenses, along with their bases and validity periods, are always defined in the agreement or its appendices.

The assignment is invoiced immediately upon ordering so that payment (or the first part of the payment) is made before the first meeting. Any installment payment is defined in the agreement. If payment is made in installments, an invoicing fee may be added to the invoice.

Unless otherwise agreed, the payment term is 7 days net. The delay interest is the annual interest rate according to the applicable interest rate law.

Amendment, Termination, and Cancellation of the Agreement

The agreement is binding. Cancellations must be made 14 days before the first meeting. Later cancellations are invoiced normally. Cancellations are made by email to miia@miiahuitti.fi.

The parties can terminate the agreement when it is deemed impossible to achieve satisfactory results. However, termination does not release the party from compensating for already incurred costs according to the agreement. Unjustified termination may lead to the liability for damages.

The Client must notify their compensation claims, specified in terms of grounds, within 3 months of learning about the emergence of the liability for compensation; otherwise, the coach’s liability for compensation expires. Unless otherwise agreed, the upper limit for the coach’s compensation liability for each assignment is the amount of the coach’s fee for that specific assignment.

Unless otherwise agreed in the contract, the Client can unilaterally terminate the agreement in writing if the coach has not initiated the execution of the assignment within 14 days from the agreed start date. The coach can unilaterally terminate the agreement for the remaining work in writing if the Client’s payment is delayed by more than 14 days from the due date.

If the fulfillment of the agreement is delayed by more than 3 months due to a circumstance referred to in the Force Majeure section, both parties have the right to unilaterally terminate the coaching agreement for the remaining work to the extent that is reasonable without the other party being entitled to claim damages.

The agreement can only be amended by a mutual written agreement.

Force Majeure

A party is released from its obligations and the obligation to pay damages for reasons that the party shows to have originated from an obstacle beyond its control.

Recording

Events and meetings related to the assignment may be recorded or videotaped, and photographs may be taken during these events. The Client gives consent to being recorded during the assignment and grants permission for the coach to use the material in marketing or, to the extent applicable, as a sold product, and to provide it to a third party.

Resolution of Disputes

Disputes are primarily attempted to be resolved through negotiations between the parties. If negotiations do not lead to a settlement within one (1) month from the start of negotiations, they will be resolved in the general district court as a first instance in the Pirkanmaa District Court.